We zijn blij dat we onze atleten weer trainingen en een samenzijn kunnen bieden. Maar het mag duidelijk zijn dat we hier verantwoord en zorgvuldig mee om moeten gaan. Dit document met de spelregels van A.V. Groene Ster beschrijft hoe wij dit invullen en wat we van elkaar verwachten.

Zoals op 06-05-2020 door de overheid bekend is gemaakt zijn de regels rondom het sporten gewijzigd:

Kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april georganiseerd buitensporten onder begeleiding. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen onder begeleiding buiten
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Vanaf 11 mei 2020 mogen volwassenen ook weer gaan sporten.

 • Volwassenen van 18 jaar en ouder mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

In het verlengde daarvan hebben we voornamelijk te maken met het protocol/beleid van gemeente Moerdijk, de richtlijnen van NOC-NSF en het Protocol Verantwoorde Atletieksport van de Atletiekunie. Wij leggen de scheiding tussen de “normale” training en de training met 1,5m afstand tussen de pupillen en junioren. D-junioren jonger dan 13 jaar houden zich dus ook aan de 1,5m regel waardoor zij als één groep kunnen trainen. Alle details hierover lees je in onderstaand document:

Spelregels i.v.m. Coronamaatregelen

Niet alle situaties zullen 100% zwart-wit zijn. Voor de grijze gebieden vragen we iedereen te kiezen voor het meest verstandige/gezonde. Het is goed mogelijk dat deze spelregels nog wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van voortschrijdend inzicht, leerpunten of gewijzigde protocollen.

Besef goed dat het niet naleven van deze regels door een individu of een groep negatieve gevolgen kan hebben voor de hele vereniging! Maar.... we zijn ervan overtuigd dat wij dit als vereniging prima met elkaar én voor elkaar kunnen krijgen. Laten we ook vooral genieten dat we weer vooruit kunnen! We rekenen op jullie om hier een succes van te kunnen maken.

Met sportieve groeten,

Bestuur A.V. Groene Ster en COVID-19 Commissie

 

Click here for the English translation

We are happy to be able to offer our athletes training and a get-together again. But it is clear that we have to deal with this responsibly and carefully. This document with the rules of A.V. Groene Ster describes how we do this and what we expect from each other.

As announced by the government on 06-05-2020, the rules surrounding sports have changed:

Children and young people are allowed to organize outdoor sports under supervision from 29 April. No (official) matches may be played.

 • Children up to and including 12 years old can exercise together under supervision.
 • Young people from 13 to 18 years old are allowed to exercise outside with each other under supervision, but with a distance of 1.5 meters between them.

From May 11, 2020 adults can also start exercising again.

 • Adults aged 18 years and older are allowed to exercise outside with each other under supervision, but with a distance of 1.5 meters between them.

Municipalities make agreements about this with sports clubs and neighborhood sports coaches; this can lead to differences between municipalities.

By extension, we mainly deal with the protocol / policy of the municipality of Moerdijk, the guidelines of NOC-NSF and the Protocol Responsible Athletics Sports of the Athletics Union. We make a distinction between the “normal” training and the training with 1.5m distance between the pupillen and junioren. D-junioren under the age of 13 therefore also adhere to the 1.5m rule, which allows them to train as one group. Alle details about the playing rules can be found in the following document:

Playing rules with regards to corona

Not all situations will be 100% black and white. For the gray areas, we ask everyone to choose the most sensible / healthy. It is quite possible that these rules of the game may still change, for example as a result of progressive insight, learning points or changed protocols.

Realize that not following these rules by an individual or a group can have negative consequences for the entire association! But ... ... .. we are convinced that we as an association can do this together and with each other. Let's also enjoy that we can move forward again !!! We are counting on you to make this a success.

Board A.V. Groene Ster and COVID-19 commission

De minister-president heeft tijdens zijn persconferentie op woensdag 6 mei kunnen aankondigen dat er een versoepeling van de maatregelen voor het individueel sporten mogelijk is. Dit heeft ons tot de volgende besluiten voor AV Groene Ster gebracht:

 • Vanaf maandag 11 mei zullen alle trainingen weer opgestart worden. Wel zullen er diverse voorwaarden aan dit trainen zitten, die nu met de trainers verder uitgewerkt worden. Communicatie hierover zal op korte termijn (planning is dit weekend) plaatsvinden.
 • De nieuwe opstapgroep start op maandag 25 mei (aanvang 20:30 op de Knip).
 • De flex-kaart houders van afgelopen winterperiode kunnen gebruikmaken van de baan (onder dezelfde voorwaarden) van maandag 11 mei t/m 29 mei 2020.

Al met al is bovenstaande wat ons betreft een flinke stap in de richting van onze normale activiteiten. Helaas zijn wedstrijden nog steeds niet mogelijk, moet de kantine gesloten blijven en zullen we ons allemaal moeten houden aan de (beperkende) omgangsregels.

Naast bovenstaande besluiten zijn er nog enkele onderwerpen waarover besluitvorming nog loopt. Dit zijn onder andere:

 • Algemene Leden Vergadering (hier zal binnenkort een uitvraag over zijn)
 • KNIP-loop op zondag 12 juli
 • Jubileum-activiteiten en -feest op 12 september
 • Alternatief jeugdkamp
 • Clubkampioenschappen outdoor

Voor een aantal van deze zaken zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen qua maatregelen van de overheid. We zijn in nauw contact met onder andere de gemeente en de atletiekunie om de haalbaarheid van deze activiteiten te onderzoeken. We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk activiteiten doorgang kunnen vinden, maar het moet wel op een verantwoorde wijze kunnen.

Tenslotte willen we nogmaals onze dank uitspreken voor jullie geduld, steun en meedenken/helpen en hopen we dat iedereen, samen met familie en kennissen, gezond is en blijft. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste!

Bestuur AV Groene Ster

 


Er is een speciaal mailadres ingesteld waar je terecht kan met specifieke vragen en/of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Click here for the English translation

During his press conference on Wednesday 6 May, the Prime Minister announced that a relaxation of measures for individual sports is possible. This has led us to the following decisions for AV Groene Ster:

 • All training courses will be restarted from Monday 11 May. However, there will be various conditions for this training, which are now being further elaborated with the trainers. Communication about this will take place in the short term (planning is this weekend).
 • The new boarding group will start on Monday 25 May (at 20:30 on the Knip).
 • The flex card holders of last winter period can use the track (under the same conditions) from Monday May 11 to May 29, 2020.

All in all, the above is, in our opinion, a significant step towards our normal activities. Unfortunately, competitions are still not possible, the canteen must remain closed and we will all have to comply with the (restrictive) rules of conduct.

In addition to the above decisions, there are still some subjects on which decision-making is still ongoing. These include:

 • General Members Meeting (there will be an inquiry about this soon)
 • KNIP course on Sunday 12 July
 • Anniversary activities and party on September 12
 • Alternative youth camp
 • Outdoor club championships

For a number of these matters, we are dependent on developments in government measures. We are in close contact with, among others, the municipality and the athletics union to investigate the feasibility of these activities. We hope, of course, that as many activities as possible can continue, but it must be possible in a responsible manner.

Finally, we would like to thank you again for your patience, support and thinking / helping and we hope that everyone, together with family and acquaintances, is and remains healthy. That is of course the most important thing!

Board AV Groene Ster


A special email address has been set up where you can go with specific questions and / or more information: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdens de persconferentie van de minister-president op dinsdag 21 april is aangekondigd dat er naast een kleine versoepeling ook verlenging van de beperkende maatregelen zal zijn.
Dit heeft ons tot de volgende (nieuwe) besluiten voor AV Groene Ster gebracht:

 • Alle trainingen voor iedereen van 19 jaar en ouder zullen vooralsnog t/m 18 mei niet doorgaan.
 • Het is onze intentie om de trainingen voor de jeugdgroepen (klatjes, pupillen en BCD-junioren) na 28 april weer op te starten. De komende dagen zullen, in overleg met de trainers, de mogelijkheden onderzocht worden. De verwachting is dat komend weekend hierover verdere communicatie kan plaatsvinden.
 • Het clubgebouw blijft vooralsnog t/m 18 mei gesloten voor bijeenkomsten/vergaderingen.
 • De start van de nieuwe opstapgroep blijft tot nader order uitgesteld.
 • De avond4daagse (9 t/m 12 juni) gaat dit jaar niet door.

Helaas blijkt het niet mogelijk te zijn om de maatregelen verder te versoepelen. Weet dat we samen met onder andere de Atletiekunie en de gemeente alle mogelijkheden onderzoeken om op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer van onze sport en vereniging te kunnen genieten.
Gelukkig is atletiek en in het bijzonder hardlopen één van de weinige sporten die ook in deze crisis individueel goed te beoefenen is, maar het liefst zouden we zo snel mogelijk ook weer op onze accommodatie met elkaar willen kunnen trainen.

Bestuur AV Groene Ster


Er is een speciaal mailadres ingesteld waar je terecht kan met specifieke vragen en/of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Click here for the English translation

 

At the Prime Minister's press conference on Tuesday, April 21, it was announced that, in addition to minor easing, there will also be an extension of restrictive measures.
This has led us to the following (new) decisions for AV Groene Ster:

 • All training for everyone aged 19 and older will not take place until May 18.
 • It is our intention to restart training for youth groups (klatjes, pupils and BCD juniors) after April 28. In the coming days, the options will be explored in consultation with the trainers. It is expected that further communication can take place this weekend.
 • The clubhouse will remain closed for meetings until May 18.
 • The start of the new boarding group will be postponed until further notice.
 • The “avond4daagse” (9 to 12 June) will not take place this year.

Unfortunately, it appears that it is not possible to further relax the measures. Please note that together with, among others, the Athletics Union and the municipality, we are investigating all possibilities to be able to enjoy our sport and association in a responsible manner as soon as possible.
Fortunately, athletics and especially running is one of the few sports that can also be practiced individually in this crisis, but we would prefer to be able to train together again at our accommodation as soon as possible.

Board AV Groene Ster


A special email address has been set up where you can go with specific questions and / or more information: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Op dinsdagavond 31 maart heeft de Nederlandse overheid te kennen gegeven dat de corona-maatregelen in ieder geval van kracht blijven tot en met dinsdag 28 april. Dit heeft als consequentie dat ook de maatregelen bij AV Groene Ster verlengd zullen moeten worden. Concreet gaat het om de volgende zaken:

 • Alle trainingen zullen in ieder geval t/m 28 april niet doorgaan.
 • De accommodatie is en blijft in ieder geval t/m 28 april gesloten voor trainingen en/of andere bijeenkomsten/vergaderingen.
 • De start van de nieuwe opstapgroep wordt tot nader order uitgesteld.
 • De voorjaars-ALV van donderdag 23 april 2020 zal niet doorgaan. Er wordt nog nagedacht over een alternatieve wijze van informatievoorziening.
 • De Knip-loop van 3 mei zal niet doorgaan. De eerstvolgende editie is 12 juli 2020.
 • Alle aan ons toegewezen competitiewedstrijden (masters op 17 mei, CD-junioren op 13 juni en senioren op 5 juli) gaan niet door.
 • Op basis van de huidige maatregelen vanuit de overheid is er nog geen reden om de avond4daagse (9 t/m 12 juni) af te gelasten. De voorbereidingen zullen daarom gewoon doorgaan. Wel zullen eventuele nieuwe maatregelen vanuit de overheid en de KWBN (wandelbond) nauwlettend gevolgd worden.

Net als voor iedereen zijn het ook voor ons als vereniging onzekere tijden. Precies in één van de actiefste periodes van het jaar zijn we genoodzaakt om alles stil te zetten. Hoewel we er bovenop zitten en waarschijnlijk aanspraak kunnen maken op hulp vanuit de overheid is ook de financiële impact onzeker. Daarom hebben we gemeend om, mede op advies van NOC/NSF en Atletiekunie, de contributies voor het 2e kwartaal op de gebruikelijke wijze te gaan innen.

Tenslotte, we zijn inmiddels ruim twee en een halve week dicht en hebben nog minimaal vier weken te gaan. Het belangrijkste is natuurlijk dat we allemaal, samen met onze families en vrienden, gezond zijn en blijven. Maar ook vinden we het belangrijk dat de binding met de vereniging intact blijft. Via de trainers en categoriebegeleiders zijn al diverse acties en initiatieven gestart om contact te houden met elkaar en fit te blijven. We willen dit graag uitbreiden, dus schroom niet als je zelf ideeën hebt; zet ze in de categorie-appgroepjes of mail ze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht onverhoopt toch iemand door het corona-virus ziek worden (of eventueel al zijn) of hulp nodig hebben, dan horen we dat ook graag, zodat we als vereniging elkaar kunnen steunen of simpelweg een hart onder de riem kunnen steken.

Bestuur AV Groene Ster


Er is een speciaal mailadres ingesteld waar je terecht kan met specifieke vragen en/of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Click here for the English translation

On Tuesday evening, March 31, the Dutch government indicated that the corona measures will in any case remain in force until Tuesday, April 28. As a consequence, the measures at AV Groene Ster will also have to be extended. Specifically, it concerns the following matters:

 • All training sessions will in any case not take place until April 28th.
 • The accommodation is and remains closed until April 28 for training and/or other gatherings/meetings.
 • The start of the new boarding group will be postponed until further notice.
 • The ALV of Thursday April 23, 2020 will not take place. An alternative way of providing information is still being considered.
 • The Knip-loop of May 3 will not take place. The next edition is July 12, 2020.
 • All league matches assigned to us (masters on May 17, CD juniors on June 13 and seniors on July 5) will be cancelled.
 • Based on the current government measures, there is no reason (yet) to cancel the avond4daagse (9-12 June). The preparations will therefore continue as usual. However, any new measures from the government and the KWBN (walking association) will be closely monitored.

Just as for everyone, these are uncertain times for us as an association. Precisely in one of the most active periods of the year, we are forced to stop everything. Although we are on top of this and are likely to be able to claim government assistance, the financial impact is also uncertain. That is why we have decided, partly on the advice of NOC / NSF and Athletics Union, to collect the contributions for the 2nd quarter in the usual way.

Finally, we have been closed for more than two and a half weeks and have at least four weeks to go. The most important thing is of course that we, together with our families and friends, are and remain healthy. But we also think it is important that the relationship with the association remains intact. Various actions and initiatives have already been started via the trainers and category supervisors to keep in touch with each other and to keep fit. We would like to extend this, so do not hesitate if you have ideas yourself; put them in the category app groups or email them to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In the unlikely event that someone does get sick (or possibly already be) due to the corona virus, or needs help, we would also like to hear that, so that we as an association can support each other or simply put a heart to it.

Board AV Groene Ster


A special email address has been set up where you can go with specific questions and / or more information: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën

Kalender

KNIP-loop
12-07-2020 om 10:30
KNIP-loop
06-09-2020 om 10:30
KNIP-loop
01-11-2020 om 10:30
OliebollenLoop
31-12-2020 om 11:00
Wedstrijdkalender Atletiekunie
atletiek.nl/wedstrijdkalender

Laatste foto's

Album miniatuur
Cross Zundert
2020-02-16
Album miniatuur
Cross Etten-Leur
2020-01-26
Album miniatuur
Cross Oudenbosch
2020-01-05
Album miniatuur
Cross Spado
2019-12-08