Update: de informatie in dit artikel in niet de meest recente. Kijk op de homepage voor de meest recente informatie.

Toch dit artikel lezen

We zijn blij dat we onze atleten weer trainingen en een samenzijn kunnen bieden. Maar het mag duidelijk zijn dat we hier verantwoord en zorgvuldig mee om moeten gaan. Dit document met de spelregels van A.V. Groene Ster beschrijft hoe wij dit invullen en wat we van elkaar verwachten.

Zoals op 06-05-2020 door de overheid bekend is gemaakt zijn de regels rondom het sporten gewijzigd:

Kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april georganiseerd buitensporten onder begeleiding. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen onder begeleiding buiten
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Vanaf 11 mei 2020 mogen volwassenen ook weer gaan sporten.

  • Volwassenen van 18 jaar en ouder mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

In het verlengde daarvan hebben we voornamelijk te maken met het protocol/beleid van gemeente Moerdijk, de richtlijnen van NOC-NSF en het Protocol Verantwoorde Atletieksport van de Atletiekunie. Wij leggen de scheiding tussen de “normale” training en de training met 1,5m afstand tussen de pupillen en junioren. D-junioren jonger dan 13 jaar houden zich dus ook aan de 1,5m regel waardoor zij als één groep kunnen trainen. Alle details hierover lees je in onderstaand document:

Spelregels i.v.m. Coronamaatregelen

Niet alle situaties zullen 100% zwart-wit zijn. Voor de grijze gebieden vragen we iedereen te kiezen voor het meest verstandige/gezonde. Het is goed mogelijk dat deze spelregels nog wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van voortschrijdend inzicht, leerpunten of gewijzigde protocollen.

Besef goed dat het niet naleven van deze regels door een individu of een groep negatieve gevolgen kan hebben voor de hele vereniging! Maar.... we zijn ervan overtuigd dat wij dit als vereniging prima met elkaar én voor elkaar kunnen krijgen. Laten we ook vooral genieten dat we weer vooruit kunnen! We rekenen op jullie om hier een succes van te kunnen maken.

Met sportieve groeten,

Bestuur A.V. Groene Ster en COVID-19 Commissie

 

Update: the information in this article is not the most recent. Visit the homepage for up-to-date information.

Read this article anyway

We are happy to be able to offer our athletes training and a get-together again. But it is clear that we have to deal with this responsibly and carefully. This document with the rules of A.V. Groene Ster describes how we do this and what we expect from each other.

As announced by the government on 06-05-2020, the rules surrounding sports have changed:

Children and young people are allowed to organize outdoor sports under supervision from 29 April. No (official) matches may be played.

  • Children up to and including 12 years old can exercise together under supervision.
  • Young people from 13 to 18 years old are allowed to exercise outside with each other under supervision, but with a distance of 1.5 meters between them.

From May 11, 2020 adults can also start exercising again.

  • Adults aged 18 years and older are allowed to exercise outside with each other under supervision, but with a distance of 1.5 meters between them.

Municipalities make agreements about this with sports clubs and neighborhood sports coaches; this can lead to differences between municipalities.

By extension, we mainly deal with the protocol / policy of the municipality of Moerdijk, the guidelines of NOC-NSF and the Protocol Responsible Athletics Sports of the Athletics Union. We make a distinction between the “normal” training and the training with 1.5m distance between the pupillen and junioren. D-junioren under the age of 13 therefore also adhere to the 1.5m rule, which allows them to train as one group. Alle details about the playing rules can be found in the following document:

Playing rules with regards to corona

Not all situations will be 100% black and white. For the gray areas, we ask everyone to choose the most sensible / healthy. It is quite possible that these rules of the game may still change, for example as a result of progressive insight, learning points or changed protocols.

Realize that not following these rules by an individual or a group can have negative consequences for the entire association! But ... ... .. we are convinced that we as an association can do this together and with each other. Let's also enjoy that we can move forward again !!! We are counting on you to make this a success.

Board A.V. Groene Ster and COVID-19 commission

 

Kalender

Clubkampioenschappen outdoor
27-09-2020
KNIP-loop
01-11-2020 om 10:30
OliebollenLoop
31-12-2020 om 11:00
Wedstrijdkalender Atletiekunie
atletiek.nl/wedstrijdkalender

Laatste foto's

Album miniatuur
KNIP-loop
2020-07-12
Album miniatuur
Cross Zundert
2020-02-16
Album miniatuur
Cross Etten-Leur
2020-01-26
Album miniatuur
Cross Oudenbosch
2020-01-05